Podział majątku

Majątek małżonków (podział majątku) składa się z dwóch części:

Czym jest majątek wspólny małżonków?

 • majątku wspólnego,
 • majątku osobistego.

Podziałowi po rozwodzie podlega zasadniczo majątek wspólny.

Przy podziale majątku prowadzone są jednak rozliczenia dotyczące majątku osobistego -małżonkowie powinni zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. Dodatkowo, możliwe jest żądanie zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny.

Majątek wspólny

Wspólny majątek małżonków co do zasady powstaje w chwili zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa.

Majątek małżonków to przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Natomiast przez przedmioty majątkowe należy rozumieć własność i inne prawa majątkowe.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ponadto do majątku wspólnego należą przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków również, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Oczywiście spadkodawca lub darczyńca może postanowić inaczej.

Majątek osobisty każdego z małżonków

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. okulary korekcyjne, biżuteria).
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. służebność osobista).
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Majątek osobisty nie podlega podziałowi po rozwodzie. Rozliczeniu podlegają natomiast nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Istnieją dwa sposoby podziału majątku po rozwodzie:

 1. umowny podział majątku, oraz
 2. sądowy podział majątku.

Umowny podział majątku wspólnego

Umowny podział majątku może nastąpić na skutek zawarcia umowy.

W przypadku dokonywania umownego podziału majątku po rozwodzie możliwe jest podzielenie majątku w całości albo dokonanie podziału częściowego.

Umowa dotycząca podziału majątku może być zawarta w dowolnej formie. Wymóg zachowania formy szczególnej może nastąpić także w innych przypadkach np. gdy w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, to umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. 

Sądowy podział majątku po rozwodzie

Jeśli małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku wspólnego, to każdy z nich może wystąpić do sądu o taki podział.

Wniosek o podział majątku wspólnego wnosi się do sądu rejonowego miejsca położenia rzeczy.

Na żądanie uczestnika postępowania sąd może przekazać sprawę sądowi rejonowemu, w którego okręgu znajduje się majątek wspólny lub jego znaczna część albo sądowi, w którego okręgu mieszkają wszyscy uczestnicy.

Opłata sądowa za wniesienie wniosku o podział majątku wynosi 1000 złotych a jeżeli zgodny plan podziału to opłata sądowa wynosi 300 złotych.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Zasadniczo majątek wspólny małżonków dzieli się po połowie. Jednak jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, tj. z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 

Podział majątku po rozwodzie w Kielcach? Jako radca prawny prowadzący sprawy o podział majątku w Kielcach mogę Ci pomóc!

Nasza Kancelaria radcowska w Kielcach specjalizuje w sprawach o podział majątku wspólnego. Dzięki temu jest w stanie doradzić w zakresie podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

KategorieBez kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − osiemnaście =