ROZWÓD -jakie przesłanki należy spełnić aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód ?

ROZWÓD -jakie przesłanki należy spełnić aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód ?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 56 wskazuje, że koniecznym i zarazem podstawowym warunkiem dopuszczalności orzekania o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami.

Zgoda małżonków na rozwód bez ziszczenia się powyższej przesłanki nie stanowi podstawy orzekania o rozwodzie przez Sąd. Również okoliczności takie jak zdrada, przemoc, alkoholizm, hazard, narkomania i wiele innych, w sytuacji gdy nie wystąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nie mogą stanowić gwarancji orzeczenia rozwodu. Sąd ma obowiązek zbadania czy te elementy wystąpiły.

A co to jest ten trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego?

Rozkład pożycia zostaje uznany za zupełny, jeśli uległy zerwaniu wszelkie więzy między małżonkami: duchowe, fizyczne i gospodarcze. Najbardziej oczywista jest sytuacja, gdy jeden z małżonków wyprowadził się i rozpoczął nowe życie.

Oczywiście przesłanka te będzie spełniona również przy wspólnym zamieszkiwaniu małżonków ? istnieją bowiem sytuacje, że małżonkowie nie mają możliwości wyprowadzenia się. W tej kwestii stanowisko orzecznicze jest ugruntowane, stwierdza się bowiem, że taka okoliczność jest jedynie wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków.

Badanie trwałości rozkładu polega na ocenie przez Sąd, czy zgodnie z doświadczeniem życiowym można rozsądnie oczekiwać, iż małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Z reguły wymagane jest, by rozkład trwał od dłuższego czasu. Znaleźć można orzeczenia sądów o minimalnym okresie związanym z ustaniem pożycia określany jako minimum 6 miesięcy.

NEGATYWNE PRZESŁANKI ROZWODU, czyli sytuacje, w których Sąd nie rozwiąże małżeństwa przez rozwód:

W wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz 58 kro, zawartych w uchwale z 18.03.1968 r., III CZP 70/66.  SN wskazał na następujące kryteria pozwalające stwierdzić istnienie negatywnej przesłanki rozwodu, jaką stanowi dobro wspólnych małoletnich dzieci:

1) należy rozważyć, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich;

2) jeżeli rozwód dotyczyć ma małżeństwa wielodzietnego, w którym obowiązek utrzymania i wychowania małoletnich dzieci w pełni wyczerpuje możliwości zarobkowe i majątkowe małżonków, to wzgląd na dobro tych dzieci może przemawiać przeciwko orzeczeniu rozwodu i otworzeniu w ten sposób ich rodzicom możliwości założenia nowej rodziny;

3) orzeczenie rozwodu doprowadzi do zaspokajania potrzeb materialnych i moralnych w mniejszym stopniu niż obecnie;

4) orzeczenie rozwodu pogłębi konflikt co do wychowywania dzieci.

 

Ponadto negatywnymi przesłankami do orzeczenia rozwodu są sytuacje gdzie:

– rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód i jego odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,

– orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma kto się nim zaopiekować.

Opłata sądowa za wniesiecie pozwu to 600 zł.